دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-108 
5. بررسی پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم شهرستان ایلام

صفحه 63-78

احسان اله زیدعلی؛ یاسر علی زداه؛ روح اله مرادی