نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران (IDAJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله