نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران (IDAJ) - اخبار و اعلانات