دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-112 
3. بررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم

صفحه 33-52

فرهاد آهک پز؛ کوروش نادر محمودی؛ علی حسامی؛ کاظم سلیمانی؛ الیاس نیستانی


7. مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در کشت انتظاری و بهاره نخود دیم

صفحه 101-111

محسن مهدیه؛ حمید رحیمیان مشهد؛ خشنود علیزاده