کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی توده‌های بومی گندم نان در جذب و بهره وری نیتروژن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-53

غلامرضا خلیل زاده؛ ابراهیم عزیزاف؛ جواد مظفری


2. بررسی تأثیر مصرف کود آغازگر و محلول‌پاشی نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 211-220

هادی خرسندی؛ غلامرضا ولی زاده اوصالو؛ داود صادق زاده اهری؛ یداله فرایدی