دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-120 
3. تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های عدس از طریق بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژی

صفحه 43-58

نادر اشرفی؛ حسین شهبازی؛ حسین مصطفائی؛ محمد ضعیفی زاده


5. بررسی اثر کود نیتروژن و دزهای علف‌کش اُتللو اُو دی، بر رقابت گندم با خردل وحشی و یولاف‌ زمستانه در شرایط دیم

صفحه 77-93

ایمان احمدی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه؛ سید عطاله سیادت؛ خلیل عالمی سعید