دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-228 
7. بررسی امکان کشت پاییزه ارقام جدید آفتابگردان در شرایط دیم گنبد

صفحه 189-210

عراز محمد نوری راد دوجی؛ فرامرز سیدی؛ محمد نعمتی