موضوعات = به‌نژادی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم از نظر تبعیض ایزوتوپی کربن‌13 و صفات موثر بر عملکرد در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

صابر گلکاری؛ میر احمد موسوی شلمانی؛ ولی فیضی اصل


2. ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-44

راضیه عطاءالهی؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی اکبر مقصودی مود