نویسنده = ابرناک، ستاره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-197

ستاره ابرناک؛ لیلا زارعی؛ کیانوش چقامیرزا