نویسنده = پیرزاد، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. برهمکنش همزیستی میکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه گندم دیم در شرایط متغیر بارش انتهای فصل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 203-224

محمود مظلومی ممیندی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان