نویسنده = جواهری کاشانی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-138

معروف خلیلی؛ فهیمه جواهری کاشانی؛ محمد علی ابراهیمی