نویسنده = شهبازی، صادق
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت پاییزه از توده‌های محلی ماشک در شرایط دیم مراغه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-188

خشنود علیزاده؛ صادق شهبازی