نویسنده = نعمتی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان کشت پاییزه ارقام جدید آفتابگردان در شرایط دیم گنبد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 189-210

عراز محمد نوری راد دوجی؛ فرامرز سیدی؛ محمد نعمتی