نویسنده = فیضی اصل، ولی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-85

محمد حسین سدری؛ احمد گلچین؛ ولی فیضی اصل؛ عادل سی و سه مرده


2. ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم از نظر تبعیض ایزوتوپی کربن‌13 و صفات موثر بر عملکرد در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

صابر گلکاری؛ میر احمد موسوی شلمانی؛ ولی فیضی اصل