نویسنده = موسوی شلمانی، میر احمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم از نظر تبعیض ایزوتوپی کربن‌13 و صفات موثر بر عملکرد در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

صابر گلکاری؛ میر احمد موسوی شلمانی؛ ولی فیضی اصل