نویسنده = رضوانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-62

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار