نویسنده = جلالیان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-133

عبدالمحمد محنت کش؛ شمس الله ایوبی؛ احمد جلالیان؛ امیر احمد دهقانی