نویسنده = روستایی، مظفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-224

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ بهروز حسن پور؛ حیدر صیدزاده؛ مظفر روستایی