نویسنده = آستارایی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 40-60

ولی فیضی اصل؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان