نویسنده = محمدی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه در گندم دوروم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

رضا محمدی؛ محمد آرمیون؛ اسماعیل‌ زادحسن؛ مسعود اسکندری


2. ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان برای تحمل خشکی با استفاده از صفات آگرو-فیزیولوژیک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-84

عزت اله فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ رضا محمدی