نویسنده = آهک پز، فرهاد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-176

فرهاد آهک پز؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی؛ صابر گلکاری؛ جعفر جعفرزاده؛ سریپادا یودوپا


2. بررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-52

فرهاد آهک پز؛ کوروش نادر محمودی؛ علی حسامی؛ کاظم سلیمانی؛ الیاس نیستانی