نویسنده = جمشید مقدم، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی درکلکسیون گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-16

سید سعید پورداد؛ مهدی جمشید مقدم