نویسنده = احمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 26-39

طهماسب حسین پور؛ مظفر روستایی؛ علی احمدی؛ محمد بهاری؛ رضا دریکوند؛ فرشاد بازوند