نویسنده = حسین پور، طهماسب
تعداد مقالات: 2
1. اثرات میزان‌های مختلف مصرف کود نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دیم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-31

طهماسب حسین پور؛ مهناز رحمتی؛ علی احمدی؛ جهانبخش دولتشاه


2. تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 26-39

طهماسب حسین پور؛ مظفر روستایی؛ علی احمدی؛ محمد بهاری؛ رضا دریکوند؛ فرشاد بازوند