نویسنده = محمدی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تراکم بوته بر درصد روغن و عملکرد دانه گلرنگ در حضور و عدم حضور علف های هرز در شرایط دیم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 40-53

عبدالوهاب عبدالهی؛ رضا محمدی


2. بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و توده‌های مختلف نخود برای صفات زراعی در شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 108-119

شهرام چقامیرزا؛ کیانوش چقامیرزا؛ رضا محمدی