نویسنده = عباسی، امین
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر فقدان منیزیم در کاهش کارایی سازوکارهای دفاعی سلول و بروز تنش اکسیداتیو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-51

امین عباسی؛ واقف عنایتی