نویسنده = عبدالهی، عبدالوهاب
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-242

رضا محمدی؛ رضا حق پرست؛ مهدی گراوندی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ رضا ملک‌حسینی؛ خداداد یارکرمی


3. بررسی اثرات تناوب‌های زراعی مختلف گندم در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک و عملکرد اقتصادی در شرایط دیم کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-171

عبدالوهاب عبدالهی؛ عادل نعمتی؛ غلامرضا ولیزاده


4. تاثیر تراکم بوته بر درصد روغن و عملکرد دانه گلرنگ در حضور و عدم حضور علف های هرز در شرایط دیم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 40-53

عبدالوهاب عبدالهی؛ رضا محمدی