نمایه نویسندگان

آ

 • آرمیون، محمد تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه در گندم دوروم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • آستارایی، علیرضا تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 40-60]
 • آهک پز، فرهاد بررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 33-52]
 • آهک پز، فرهاد ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-176]

ا

 • ابراهیمی، محمد علی بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-138]
 • ابراهیمی، محمد علی شناسایی QTL‌های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو در دو رژیم آبی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 189-202]
 • ابراهیمیان، حامد بررسی اثر آبیاری تکمیلی و تاریخ کاشت بر بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب مصرفی گیاهان گندم و جو در شرایط دیم ارومیه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 247-262]
 • ابرناک، ستاره مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 177-197]
 • ابطحی، سید مرتضی بررسی مقایسه‌ای تولید علوفه و دانه چاودار، جو، تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-113]
 • احتشامی، سید محمدرضا بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 45-62]
 • احمدی، علی تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 26-39]
 • احمدی، علی اثرات میزان‌های مختلف مصرف کود نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-31]
 • اردلانی، شیوا ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم نان تحت تنش کم‌آبی پس از گرده‌ افشانی‌ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 173-195]
 • ارشد، موسی شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای گلرنگ برای کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-90]
 • اسدی، هرمز بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]
 • اسفندیاری، عزت الله تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم‌آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 87-102]
 • اسفندیاری، عزت اله اثر اسید فولیک بر تسهیم ذخایر بذر و قدرت اولیه گیاهچه‌های گندم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 70-81]
 • اسفندیاری، عزت اله تاثیر محلول‌پاشی روی بر عملکرد کمی و کیفی و خصوصیات رشدی گیاهچه گندم نان (رقم کوهدشت) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 77-90]
 • اسکندری، مسعود تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه در گندم دوروم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • اشرفی، نادر تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های عدس از طریق بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 43-58]
 • اصغری، جعفر بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 45-62]
 • اصغری، جلیل اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل‌سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • اصغری، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • اصغری میدانی، جلیل جذب فسفر و عملکرد ژنوتیپ‌ها و ارقام جو در سطوح مختلف فسفر تحت شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 55-66]
 • الله‌داد، ایرج اثر اسید فولیک بر تسهیم ذخایر بذر و قدرت اولیه گیاهچه‌های گندم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 70-81]
 • امام، یحیی اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • امجدپور، فرهاد الگو و کارایی مصرف انرژی تولید گندم دیم به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • امیدمهر، زین العابدین تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد آفتابگردان در شرایط دیم منطقه شاهرود (میامی) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 143-158]
 • ایوبی، شمس الله مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-133]

ب

 • بازگیر، عیدی ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 187-208]
 • بازوند، فرشاد تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 26-39]
 • باقرزاده، کریم بررسی مقایسه‌ای تولید علوفه و دانه چاودار، جو، تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-113]
 • براری، مهرشاد تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آ و اثرات تلفیقی آن‌ها بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-33]
 • برنوسی، ایرج ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-176]
 • بهاری، محمد تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 26-39]

پ

 • پاکروان اصل، سیما اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل‌سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • پیرزاد، علیرضا برهمکنش همزیستی میکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه گندم دیم در شرایط متغیر بارش انتهای فصل [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 203-224]
 • پیرزاد، علیرضا تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 209-228]
 • پیرزاد، علیرضا تاثیر کود زیستی مایکوریزا (Funneliformis mosseae) و رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum) دیم در ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-62]
 • پیرزاد، علیرضا ارزیابی محلول پاشی عناصر ریزمغذی روی و سیلیسیم بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بالنگوی شهری در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 2-42]
 • پرمون، قاسم اثر محلول پاشی سولفات روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه نخود در سطوح مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 141-160]
 • پزشکپور، پیام گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود سفید (.Cicer arietinum L) در کشت انتظاری با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 203-218]
 • پورداد، سید سعید بررسی تنوع ژنتیکی درکلکسیون گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • پورداد، سید سعید بررسی ترکیب پذیری عمومی رگه های خویش آمیخته و میزان هتروزیس دورگ های آفتابگردان در دو شرایط رطوبتی متفاوت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 85-100]
 • پورداد، سید سعید بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 147-164]
 • پوریوسف، محمود بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ما‌‌شک در شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-75]
 • پوریوسف میاندوآب، محمود ارزیابی انواع کشت مخلوط ماشک داسی کارپا و جو پاییزه تحت شرایط دیم سردسیر مهاباد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]

ت

 • تیموری، نسرین تاثیر زمان کشت و تداخل علف‌های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 135-155]
 • تیموریان، محمود تاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر خاک در شرایط دیم مراغه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • توکلی، علیرضا نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهره‌وری بارش و عملکرد جو دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-99]
 • توکلی، علیرضا بررسی اثر تاریخ کاشت و تک‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو دیم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 53-68]

ج

 • جانمحمدی، محسن پاسخ مکانسیم دفاعی آنتی‌اکسیدانی و تغییرات عملکردی گندم به تنش خشکی با کاربرد غلظتهای مختلف نانو سیلیکون و نانو‌ تیتانیوم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 79-101]
 • جعفرزاده، جعفر ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-176]
 • جعفرزاده، ناصر تاثیر کود زیستی مایکوریزا (Funneliformis mosseae) و رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum) دیم در ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-62]
 • جلالیان، احمد مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-133]
 • جلالی هنرمند، سعید ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم نان تحت تنش کم‌آبی پس از گرده‌ افشانی‌ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 173-195]
 • جلیلیان، جلال برهمکنش همزیستی میکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه گندم دیم در شرایط متغیر بارش انتهای فصل [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 203-224]
 • جلیلیان، جلال بررسی تغییرات عملکرد دانه و اجزای آن و قابلیت نخود سیاه (Cicer arietinum L.) در سرکوب علف‌های هرز در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-85]
 • جلیلیان، جلال تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 209-228]
 • جلیلیان، جلال تاثیر کود زیستی مایکوریزا (Funneliformis mosseae) و رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum) دیم در ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-62]
 • جلیلیان، جلال بررسی تغییرات عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی-آلی و دفعات آبیاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • جماعتی، شهرزاد ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • جمشیدمقدم، مهدی بررسی اثر زمان کشت بر عملکرد، میزان روغن و برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های گلرنگ در مناطق دیم سرد و معتدل سرد [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 229-245]
 • جمشید مقدم، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی درکلکسیون گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • جهانبخش، سدابه ارزیابی برخی صفات زراعی و برآورد شاخص‌های مقاومت به خشکی برای عملکرد لاین‌های خویش آمیخته آفتابگردان در شرایط با و بدون تنش رطوبتی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 225-239]
 • جهانبخش، سودابه اثر محلول پاشی سولفات روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه نخود در سطوح مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 141-160]
 • جهانسوز، محمدرضا بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 147-164]
 • جواهری کاشانی، فهیمه بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-138]

چ

 • چقامیرزا، شهرام بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و توده‌های مختلف نخود برای صفات زراعی در شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 108-119]
 • چقامیرزا، کیانوش بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و توده‌های مختلف نخود برای صفات زراعی در شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 108-119]
 • چقامیرزا، کیانوش مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 177-197]

ح

 • حاتمی، علی بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 147-164]
 • حاتم زاده، حسین بررسی ترکیب پذیری عمومی رگه های خویش آمیخته و میزان هتروزیس دورگ های آفتابگردان در دو شرایط رطوبتی متفاوت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 85-100]
 • حاتمی ملکی، حمید بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 157-169]
 • حاتمی نیا، پروانه افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم دوروم تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 121-139]
 • حاجی‌بلند، رقیه ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان و دوروم بر مبنای صفات فیزیولوژیک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-32]
 • حامدی قولقاسم، جلال بررسی تنوع ژنتیکی جذب و تجمع فسفر و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های جو در شرایط دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • حیدری، احمد اثر خاک‌ورزی و تناوب گیاهی بر خواص فیزیکی خاک، جمعیت علفهای هرز و عملکرد گندم دیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 109-124]
 • حیدری، غلامرضا اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • حیدرزاده، سعید بررسی تغییرات عملکرد دانه و اجزای آن و قابلیت نخود سیاه (Cicer arietinum L.) در سرکوب علف‌های هرز در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-85]
 • حیدری شریف اباد، حسین اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 199-214]
 • حسامی، علی بررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 33-52]
 • حسنی، سمانه مطالعه اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی مصرف کود، عملکرد دانه و صفات وابسته به رشد دانه جو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-76]
 • حسن پور، بهروز بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]
 • حسین پور، طهماسب تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 26-39]
 • حسین پور، طهماسب اثرات میزان‌های مختلف مصرف کود نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-31]
 • حسن زاده، بهنام اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • حق پرست، رضا ارزیابی عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام تجاری و لاین‌های اصلاحی گندم دوروم در شرایط بی‌خاکورزی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • حق پرست، رضا ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 225-242]
 • حقیقت، امیر اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 199-214]
 • حقیقتی ملکی، اکبر بررسی اثر مصرف کود سولفات منگنز درعملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گلرنگ در شرایط دیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-39]

خ

 • خانی، کمال تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و میزان پرولین یونجه یکساله (Medicago polymorpha L) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • خاوازی، کاظم تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن-15 و عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن-13 متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 163-180]
 • خاوازی، کاظم تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آ و اثرات تلفیقی آن‌ها بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-33]
 • خدایار یگانه، ناصر تاثیر کود زیستی مایکوریزا (Funneliformis mosseae) و رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum) دیم در ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-62]
 • خراسانی، رضا تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن-15 و عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن-13 متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 163-180]
 • خرسندی، هادی بررسی اثر مصرف کود سولفات منگنز درعملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گلرنگ در شرایط دیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-39]
 • خرسندی، هادی بررسی تأثیر مصرف کود آغازگر و محلول‌پاشی نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 211-220]
 • خرسندی، هادی بررسی تاثیر روش‌های مختلف محلول پاشی و مصرف خاکی نیتروژن در ارقام مختلف گندم بر عملکرد و جذب نیتروژن در شرایط دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 87-98]
 • خرسندی، هادی اثر فاصله خطوط کشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم عدس در شرایط سردسیر دیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 125-141]
 • خزائی، عظیم ارزیابی تحمل خشکی درلاین‌های پیشرفته سورگوم دانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 76-91]
 • خلیلی، معروف بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-138]
 • خلیلی، معروف شناسایی QTL‌های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو در دو رژیم آبی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 189-202]
 • خلیل زاده، غلامرضا بررسی توده‌های بومی گندم نان در جذب و بهره وری نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 35-53]
 • خلیل زاده، غلامرضا بررسی ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دی آلل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 165-186]

د

 • دادخواه، نادر اثر محلول پاشی سولفات روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه نخود در سطوح مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 141-160]
 • دپائو، ادی پهنه‌بندی اگرواکولوژی حوضه‌ آبریز رودخانه کرخه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • دپائو، ادی پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی ایران با استفاده از روش یونسکو [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]
 • درانی نژاد، مریم تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 141-152]
 • دریکوند، رضا تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 26-39]
 • درویش نیا، مصطفی ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 187-208]
 • دلفانی، مریم بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 147-164]
 • دهقانی، امیر احمد مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-133]
 • دولتشاه، جهانبخش اثرات میزان‌های مختلف مصرف کود نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-31]

ر

 • ریاحی اوغانی، مصطفی شناسایی QTL‌های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو در دو رژیم آبی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 189-202]
 • رحیمی، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 157-169]
 • رحیمیان مشهد، حمید مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در کشت انتظاری و بهاره نخود دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]
 • رحمتی، مهناز اثرات میزان‌های مختلف مصرف کود نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-31]
 • رسول زاده، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • رشیدی، ورهرام اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه و اجزای آن در نمونه‌های بومی عدس [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 170-184]
 • رضائی چیانه، اسماعیل تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 209-228]
 • رضوانی، حسین بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 45-62]
 • روحی، ابراهیم اثر فاصله ردیف ومیزان بذر برعملکرد وخصوصیات زراعی گندم دیم رقم آذر2 درمناطق مرتفع ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • روحی، ابراهیم گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود سفید (.Cicer arietinum L) در کشت انتظاری با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 203-218]
 • روستایی، مظفر تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 26-39]
 • روستایی، مظفر بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]

ز

 • زادحسن، اسماعیل‌ تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه در گندم دوروم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • زارع، ابراهیم بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]
 • زارع، محمدجواد تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آ و اثرات تلفیقی آن‌ها بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-33]
 • زارع، محمدجواد افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم دوروم تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 121-139]
 • زارعی، لیلا مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 177-197]
 • زیدعلی، احسان اله بررسی پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم شهرستان ایلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]

س

 • سیدی، فرامرز بررسی امکان کشت پاییزه ارقام جدید آفتابگردان در شرایط دیم گنبد [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 189-210]
 • سدری، محمد حسین اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 63-85]
 • سید شریفی، رضا مطالعه اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی مصرف کود، عملکرد دانه و صفات وابسته به رشد دانه جو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-76]
 • سید شریفی، رئوف مطالعه اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی مصرف کود، عملکرد دانه و صفات وابسته به رشد دانه جو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-76]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر آبیاری تکمیلی و نانو اکسید آهن بر شاخص‌های رشدی، جذب تابش و عملکرد گندم تحت شرایط دیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 159-188]
 • سعیدی، محسن ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم نان تحت تنش کم‌آبی پس از گرده‌ افشانی‌ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 173-195]
 • سیفی، رامین ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • سفالیان، امید ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • سلیمانی، کاظم بررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 33-52]
 • سهرابی، یوسف اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • سی و سه مرده، عادل اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • سی و سه مرده، عادل اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 63-85]

ش

 • شبیری، سیده سودابه اثر فاصله خطوط کشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم عدس در شرایط سردسیر دیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 125-141]
 • شیخی سنندجی، دیبا ارزیابی محلول پاشی عناصر ریزمغذی روی و سیلیسیم بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بالنگوی شهری در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 2-42]
 • شریعتی، فرناز تجزیه ژنتیکی خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه و روغن آفتابگردان در شرایط آبیاری مطلوب و محدود [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 99-109]
 • شکرانی، فهیمه تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 209-228]
 • شکورزاده، آیسان بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ما‌‌شک در شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-75]
 • شم آبادی، زین العابدین بررسی اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر بهره‌وری سوخت مصرفی و عملکرد گندم دیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 17-28]
 • شهبازی، حسین تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های عدس از طریق بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 43-58]
 • شهبازی، صادق انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت پاییزه از توده‌های محلی ماشک در شرایط دیم مراغه [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 181-188]
 • شهبازی دورباش، صادق بررسی امکان کشت توده‌های بومی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica F. & C. M.) در شرایط دیم سردسیری مراغه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 82-95]
 • شهسواری، بهزاد ارزیابی عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام تجاری و لاین‌های اصلاحی گندم دوروم در شرایط بی‌خاکورزی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]

ص

 • صادقی، حسین تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و میزان پرولین یونجه یکساله (Medicago polymorpha L) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • صادقی، سهراب ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا جهت کشت نخود دیم با استفاده از منطق بولین و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-20]
 • صادقی رازلیقی، شبنم اثر اسید فولیک بر تسهیم ذخایر بذر و قدرت اولیه گیاهچه‌های گندم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 70-81]
 • صادق زاده، بهزاد تاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر خاک در شرایط دیم مراغه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • صادق زاده، بهزاد ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان و دوروم بر مبنای صفات فیزیولوژیک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-32]
 • صادق زاده، بهزاد نقش عنصر روی در بهبود تولید گندم نان و دوروم در شرایط دیم سردسیری [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 149-162]
 • صادق زاده، بهزاد بررسی تنوع ژنتیکی جذب و تجمع فسفر و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های جو در شرایط دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • صادق زاده، بهـزاد جذب فسفر و عملکرد ژنوتیپ‌ها و ارقام جو در سطوح مختلف فسفر تحت شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 55-66]
 • صادق‌زاده، بهزاد تاثیر مصرف نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم در جذب کاتیون های آهــن، منگنز، روی و نیز بر روی رشد گندم آذر2 در شرایط گلخانه ای [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 14-24]
 • صادق‌زاده، نوشین ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان و دوروم بر مبنای صفات فیزیولوژیک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-32]
 • صـــادق زاده، بهـزاد مطالعه برخی خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه در توده‌های بومی گندم دوروم تحت شرایط دیم سردسیر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 40-62]
 • صـــادق زاده، بهـزاد شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان‌های ژنی VRN-1 ،و ,VRN-B3 کنترل کننده نیاز بهاره‌سازی در ژنوتیپ‌های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 185-201]
 • صادق زاده اهری، داود بررسی تأثیر مصرف کود آغازگر و محلول‌پاشی نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 211-220]
 • صادق زاده اهری، داود بررسی تاثیرتنش خشکی و اندازه بذر بر تندش و صفات گیاهچه‌ای ژنوتیپ‌های نخود دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 19-30]
 • صیدزاده، حیدر بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]
 • صدقی، محمد مطالعه اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی مصرف کود، عملکرد دانه و صفات وابسته به رشد دانه جو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-76]
 • صفاری، مهری بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازته و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم سهند در منطقه بافت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 92-107]
 • صمدی، عباس اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل‌سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]

ض

 • ضعیفی زاده، محمد تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های عدس از طریق بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 43-58]

ط

 • طهماسبی، ایرج تاثیر زمان کشت و تداخل علف‌های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 135-155]
 • طهماسبی، زهرا تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آ و اثرات تلفیقی آن‌ها بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-33]
 • طهماسبی، زهرا بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 147-164]

ع

 • عابدی اصل، غلامرضا مطالعه برخی خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه در توده‌های بومی گندم دوروم تحت شرایط دیم سردسیر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 40-62]
 • عبادی، علی اثر محلول پاشی سولفات روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه نخود در سطوح مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 141-160]
 • عبادی، علی ارزیابی برخی صفات زراعی و برآورد شاخص‌های مقاومت به خشکی برای عملکرد لاین‌های خویش آمیخته آفتابگردان در شرایط با و بدون تنش رطوبتی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 225-239]
 • عبادی، ندا تاثیر آبیاری تکمیلی و نانو اکسید آهن بر شاخص‌های رشدی، جذب تابش و عملکرد گندم تحت شرایط دیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 159-188]
 • عباسی، امین تاثیر فقدان منیزیم در کاهش کارایی سازوکارهای دفاعی سلول و بروز تنش اکسیداتیو [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 41-51]
 • عباسی، امین پاسخ مکانسیم دفاعی آنتی‌اکسیدانی و تغییرات عملکردی گندم به تنش خشکی با کاربرد غلظتهای مختلف نانو سیلیکون و نانو‌ تیتانیوم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 79-101]
 • عباسی، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و موفولوژیکی ژرم‌پلاسم گونه‌های اسپرس وحشی برای بهره‌برداری در تحقیقات ‌به‌نژادی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 115-128]
 • عباسی، نصرت اله افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم دوروم تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 121-139]
 • عبدالشاهی، روح اله ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 31-44]
 • عبدالشاهی، روح اله تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 141-152]
 • عبدالهی، بابک ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-176]
 • عبدالهی، عبدالوهاب تاثیر تراکم بوته بر درصد روغن و عملکرد دانه گلرنگ در حضور و عدم حضور علف های هرز در شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 40-53]
 • عبدالهی، عبدالوهاب بررسی اثرات تناوب‌های زراعی مختلف گندم در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک و عملکرد اقتصادی در شرایط دیم کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • عبدالهی، عبدالوهاب بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گندم نان در شرایط دیم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-114]
 • عبدالهی، عبدالوهاب ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 225-242]
 • عبدلی، مجید تاثیر محلول‌پاشی روی بر عملکرد کمی و کیفی و خصوصیات رشدی گیاهچه گندم نان (رقم کوهدشت) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 77-90]
 • عبدلی، مجید ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم نان تحت تنش کم‌آبی پس از گرده‌ افشانی‌ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 173-195]
 • عزیزاف، ابراهیم بررسی توده‌های بومی گندم نان در جذب و بهره وری نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 35-53]
 • عزیزپناه، امیر الگو و کارایی مصرف انرژی تولید گندم دیم به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • عطاءالهی، راضیه ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 31-44]
 • عطاریلر، جلیل بررسی اثر مصرف کود سولفات منگنز درعملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گلرنگ در شرایط دیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-39]
 • علی اصغرزاد، ناصر تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم‌آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 87-102]
 • علیزاده، امین نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهره‌وری بارش و عملکرد جو دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-99]
 • علیزاده، خشنود بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ما‌‌شک در شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-75]
 • علیزاده، خشنود مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در کشت انتظاری و بهاره نخود دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]
 • علیزاده، خشنود شناسایی لاین‌های پایدار و امیدبخش ماشک مجاری ( Vicia panonica L.) جهت کشت پاییزه در مناطق دیم سرد و معتدل سرد ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-40]
 • علیزاده، خشنود بررسی تحمل خشکی و شناسایی ارقام مناسب خردل در شرایط دیم سردسیر ارومیه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-103]
 • علیزاده، خشنود تاثیرکاربرد اسیدهای آمینه آزاد بر عملکردکمی وکیفی ماشک رقم گل‌سفید (Vicia panonica) درشرایط دیم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 115-126]
 • علیزاده، خشنود اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل‌سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • علیزاده، خشنود شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای گلرنگ برای کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-90]
 • علیزاده، خشنود انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت پاییزه از توده‌های محلی ماشک در شرایط دیم مراغه [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 181-188]
 • علیزاده، خشنود بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 157-169]
 • علیزاده، خشنود بررسی اثر زمان کشت بر عملکرد، میزان روغن و برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های گلرنگ در مناطق دیم سرد و معتدل سرد [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 229-245]
 • علیزاده، خشنود ارزیابی انواع کشت مخلوط ماشک داسی کارپا و جو پاییزه تحت شرایط دیم سردسیر مهاباد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • علیزاده، خشنود گیاهان علوفه‌ای یکساله در شرایط دیم - مقاله مروری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-113]
 • علیزاده دیزج، امین بررسی اثر آبیاری تکمیلی و تاریخ کاشت بر بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب مصرفی گیاهان گندم و جو در شرایط دیم ارومیه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 247-262]
 • علیزاده دیزج، خشنود انتخاب مناسب‌ترین ترکیب کشت مخلوط ماشک گل‌خوشه‌ای با جو و تریتیکاله در شرایط دیم زنجان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 17-39]
 • علیزاده‌دیزج، خشنود بررسی امکان کشت توده‌های بومی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica F. & C. M.) در شرایط دیم سردسیری مراغه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 82-95]
 • علی زداه، یاسر بررسی پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم شهرستان ایلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • عنایتی، واقف تاثیر فقدان منیزیم در کاهش کارایی سازوکارهای دفاعی سلول و بروز تنش اکسیداتیو [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 41-51]

غ

 • غفاری، عبدالعلی پهنه‌بندی اگرواکولوژی حوضه‌ آبریز رودخانه کرخه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • غفاری، عبدالعلی بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ما‌‌شک در شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-75]
 • غفاری، عبدالعلی پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی ایران با استفاده از روش یونسکو [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]
 • غفاری، مهدی تجزیه ژنتیکی خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه و روغن آفتابگردان در شرایط آبیاری مطلوب و محدود [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 99-109]
 • غفاری، مهدی ارزیابی برخی صفات زراعی و برآورد شاخص‌های مقاومت به خشکی برای عملکرد لاین‌های خویش آمیخته آفتابگردان در شرایط با و بدون تنش رطوبتی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 225-239]

ف

 • فاتحی، شهریار گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود سفید (.Cicer arietinum L) در کشت انتظاری با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 203-218]
 • فائزنیا، فرامرز تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد آفتابگردان در شرایط دیم منطقه شاهرود (میامی) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 143-158]
 • فتاح نیا، فرشید بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 147-164]
 • فتحی، احسان تاثیر زمان کشت و تداخل علف‌های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 135-155]
 • فتحی، رستم الگو و کارایی مصرف انرژی تولید گندم دیم به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • فتحی رضائی، وحید بررسی امکان کشت توده‌های بومی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica F. & C. M.) در شرایط دیم سردسیری مراغه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 82-95]
 • فتحی رضائی، وحید شناسایی لاین‌های پایدار و امیدبخش ماشک مجاری ( Vicia panonica L.) جهت کشت پاییزه در مناطق دیم سرد و معتدل سرد ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-40]
 • فتوت، امیر تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 40-60]
 • فرایدی، یداله پایداری عملکرد دانه‌ی لاین‌های پیشرفته نخود سفید در کشت پاییزه در شرایط دیم سردسیر مراغه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 17-32]
 • فرایدی، یداله بررسی تأثیر مصرف کود آغازگر و محلول‌پاشی نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 211-220]
 • فرجی، ابولفضل بررسی تاثیر تاریخ کاشت و آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و توزیع و انتقال مجدد فسفر در دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 54-69]
 • فرشادفر، عزت اله ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان برای تحمل خشکی با استفاده از صفات آگرو-فیزیولوژیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 63-84]
 • فیروزی، بهنام ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • فیروزی، سولماز تأثیر تنش خشکی در مرحله پنجه زنی بر فعالیت آنزیم های گلوتاتیون ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز ژنوتیپ های گندم پاییزه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-139]
 • فیضی اصل، ولی تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 40-60]
 • فیضی اصل، ولی ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم از نظر تبعیض ایزوتوپی کربن‌13 و صفات موثر بر عملکرد در شرایط دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • فیضی اصل، ولی اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 63-85]

ق

 • قاسمی، وحیدرضا پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی ایران با استفاده از روش یونسکو [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]
 • قبادی، محمداقبال ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم نان تحت تنش کم‌آبی پس از گرده‌ افشانی‌ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 173-195]
 • قلی پوری، عبدالقیوم اثر محلول پاشی سولفات روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه نخود در سطوح مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 141-160]

ک

 • کابوسی، کامی پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • کاظمی، حسین ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا جهت کشت نخود دیم با استفاده از منطق بولین و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-20]
 • کاظمی‌پور، علی تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 141-152]
 • کامکار، بهنام بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 45-62]
 • کامل، مسعود اثر فاصله خطوط کشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم عدس در شرایط سردسیر دیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 125-141]
 • کریمی، اسماعیل تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم‌آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 87-102]
 • کوچک زاده، احمد الگو و کارایی مصرف انرژی تولید گندم دیم به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • کوکب صومعه سفلی، صبا بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 157-169]

گ

 • گراوندی، مهدی ارزیابی عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام تجاری و لاین‌های اصلاحی گندم دوروم در شرایط بی‌خاکورزی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • گراوندی، مهدی ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 225-242]
 • گلچین، احمد اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 63-85]
 • گلکاری، صابر ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم از نظر تبعیض ایزوتوپی کربن‌13 و صفات موثر بر عملکرد در شرایط دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • گلکاری، صابر شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان‌های ژنی VRN-1 ،و ,VRN-B3 کنترل کننده نیاز بهاره‌سازی در ژنوتیپ‌های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 185-201]
 • گلکاری، صابر ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-176]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهره‌وری بارش و عملکرد جو دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-99]
 • لامعی هروانی، جواد انتخاب مناسب‌ترین ترکیب کشت مخلوط ماشک گل‌خوشه‌ای با جو و تریتیکاله در شرایط دیم زنجان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 17-39]
 • لطفی، رامین پاسخ مکانسیم دفاعی آنتی‌اکسیدانی و تغییرات عملکردی گندم به تنش خشکی با کاربرد غلظتهای مختلف نانو سیلیکون و نانو‌ تیتانیوم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 79-101]
 • لک، احمد تجزیه ژنتیکی خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه و روغن آفتابگردان در شرایط آبیاری مطلوب و محدود [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 99-109]
 • لکزیان، امیر تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 40-60]
 • لکزیان، امیر تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن-15 و عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن-13 متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 163-180]

م

 • مجیدی، عثمان پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • مجیدی، محمد اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • مجیدی هروان، اسلام اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 199-214]
 • محبعلی پور، ناصر بررسی تنوع ژنتیکی جذب و تجمع فسفر و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های جو در شرایط دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • محمدی، رضا بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و توده‌های مختلف نخود برای صفات زراعی در شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 108-119]
 • محمدی، رضا تاثیر تراکم بوته بر درصد روغن و عملکرد دانه گلرنگ در حضور و عدم حضور علف های هرز در شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 40-53]
 • محمدی، رضا ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان برای تحمل خشکی با استفاده از صفات آگرو-فیزیولوژیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 63-84]
 • محمدی، رضا تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه در گندم دوروم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • محمدی، رضا ارزیابی عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام تجاری و لاین‌های اصلاحی گندم دوروم در شرایط بی‌خاکورزی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • محمدی، رضا ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 225-242]
 • محمدفام، مهناز شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان‌های ژنی VRN-1 ،و ,VRN-B3 کنترل کننده نیاز بهاره‌سازی در ژنوتیپ‌های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 185-201]
 • محمودی، حمید تاثیرکاربرد اسیدهای آمینه آزاد بر عملکردکمی وکیفی ماشک رقم گل‌سفید (Vicia panonica) درشرایط دیم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 115-126]
 • محمودی، فرشید ارزیابی عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام تجاری و لاین‌های اصلاحی گندم دوروم در شرایط بی‌خاکورزی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • محنت کش، عبدالمحمد مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-133]
 • مددی زاده، محمد بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازته و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم سهند در منطقه بافت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 92-107]
 • مدنی، حمید اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 199-214]
 • مرادی، روح اله بررسی پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم شهرستان ایلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 63-78]
 • مرادی، فرزاد ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان برای تحمل خشکی با استفاده از صفات آگرو-فیزیولوژیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 63-84]
 • میرقاسمی، سید ابوالفضل پهنه‌بندی اگرواکولوژی حوضه‌ آبریز رودخانه کرخه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • مستشاری، مهرزاد اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 199-214]
 • مصطفائی، حسین تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های عدس از طریق بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 43-58]
 • مصطفوی، روناک بررسی تغییرات عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی-آلی و دفعات آبیاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • مظفری، جواد بررسی توده‌های بومی گندم نان در جذب و بهره وری نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 35-53]
 • مظلومی ممیندی، محمود برهمکنش همزیستی میکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه گندم دیم در شرایط متغیر بارش انتهای فصل [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 203-224]
 • معتمدی، مرضیه ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 187-208]
 • مقصودی مود، علی اکبر ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 31-44]
 • مقصودی مود، علی اکبر تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 141-152]
 • ملک حسینی، رضا بررسی ترکیب پذیری عمومی رگه های خویش آمیخته و میزان هتروزیس دورگ های آفتابگردان در دو شرایط رطوبتی متفاوت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 85-100]
 • ملک‌حسینی، رضا ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 225-242]
 • مهدیه، محسن مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در کشت انتظاری و بهاره نخود دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]
 • مهرانی، اردلان بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و موفولوژیکی ژرم‌پلاسم گونه‌های اسپرس وحشی برای بهره‌برداری در تحقیقات ‌به‌نژادی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 115-128]
 • موسوی‌اقدم، مهدی بررسی تحمل خشکی و شناسایی ارقام مناسب خردل در شرایط دیم سردسیر ارومیه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-103]
 • موسوی شلمانی، میر احمد تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن-15 و عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن-13 متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 163-180]
 • موسوی شلمانی، میر احمد ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم از نظر تبعیض ایزوتوپی کربن‌13 و صفات موثر بر عملکرد در شرایط دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]

ن

 • نادری زرنقی، رعنا تأثیر تنش خشکی در مرحله پنجه زنی بر فعالیت آنزیم های گلوتاتیون ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز ژنوتیپ های گندم پاییزه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-139]
 • نادرمحمودی، کورش مقایسه روش جدید با روش مرسوم ادارة مزارع پرورشی جو و گندم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 17-31]
 • نادر محمودی، کوروش بررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 33-52]
 • ناصری، رحیم تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آ و اثرات تلفیقی آن‌ها بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-33]
 • ناصر قدیمی، فرشاد ارزیابی برخی صفات زراعی و برآورد شاخص‌های مقاومت به خشکی برای عملکرد لاین‌های خویش آمیخته آفتابگردان در شرایط با و بدون تنش رطوبتی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 225-239]
 • نریمانی، حامد تاثیر آبیاری تکمیلی و نانو اکسید آهن بر شاخص‌های رشدی، جذب تابش و عملکرد گندم تحت شرایط دیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 159-188]
 • نیستانی، الیاس بررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 33-52]
 • نیشابوری، محمد رضا تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم‌آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 87-102]
 • نصر اصفهانی، مهدی ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 187-208]
 • نعمتی، عادل بررسی اثرات تناوب‌های زراعی مختلف گندم در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک و عملکرد اقتصادی در شرایط دیم کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • نعمتی، عادل بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]
 • نعمتی، محمد بررسی امکان کشت پاییزه ارقام جدید آفتابگردان در شرایط دیم گنبد [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 189-210]
 • نوری راد دوجی، عراز محمد بررسی امکان کشت پاییزه ارقام جدید آفتابگردان در شرایط دیم گنبد [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 189-210]

و

 • ولیزاده، غلامرضا تاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر خاک در شرایط دیم مراغه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • ولیزاده، غلامرضا بررسی اثرات تناوب‌های زراعی مختلف گندم در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک و عملکرد اقتصادی در شرایط دیم کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • ولیزاده، غلامرضا اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل‌سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • ولیزاده، غلامرضا بررسی تاثیر روش‌های مختلف محلول پاشی و مصرف خاکی نیتروژن در ارقام مختلف گندم بر عملکرد و جذب نیتروژن در شرایط دیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 87-98]
 • ولیزاده، غلامرضا جذب فسفر و عملکرد ژنوتیپ‌ها و ارقام جو در سطوح مختلف فسفر تحت شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 55-66]
 • ولیزاده، مصطفی تأثیر تنش خشکی در مرحله پنجه زنی بر فعالیت آنزیم های گلوتاتیون ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز ژنوتیپ های گندم پاییزه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-139]
 • ولیزاده اوصال لو، غلامرضا تاثیر مصرف نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم در جذب کاتیون های آهــن، منگنز، روی و نیز بر روی رشد گندم آذر2 در شرایط گلخانه ای [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 14-24]
 • ولی زاده اوصالو، غلامرضا بررسی تأثیر مصرف کود آغازگر و محلول‌پاشی نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 211-220]

ی

 • یارکرمی، خداداد ارزیابی عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام تجاری و لاین‌های اصلاحی گندم دوروم در شرایط بی‌خاکورزی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • یارکرمی، خداداد ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 225-242]
 • یودوپا، سریپادا ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-176]