بررسی اثر کود نیتروژن و دزهای علف‌کش اُتللو اُو دی، بر رقابت گندم با خردل وحشی و یولاف‌ زمستانه در شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

به منظور بررسی رقابت گندم با خردل وحشی(Sinapis arvensis L.) و یولاف زمستانه(Avena ludoviciana Duriu) در سطوح مختلف نیتروژن و علف‌کش، آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. کود نیتروژن شامل پنج سطح (0، 45، 90، 180 و 330 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به‌عنوان کرت اصلی و دز علف‌کش اُتللو اُو دی (مزوسولفورون‌متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم+ دیفلوفنیکان + مفن‌پایر‌دی‌اتیل) در شش سطح (0، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد دز توصیه شده علفکش) به‌عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که زیست‌توده علف‌های‌هرز و گندم در پاسخ به دزعلف‌کش از مدل‌های دز پاسخ و سیگموئیدی پیروی کردند که در واکنش به افزایش مصرف کود نیتروژن توسعه یافتند. بر اساس پیش‌بینی مدل ترکیبی، زیست‌توده علف‌‌های‌هرز با کاربرد نیمی از دز توصیه‌شده علف‌کش اُتللو اُو دی‌ در شرایط مصرف 0، 45، 90، 180، 230 و 330 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب در حدود 69/105، 71/182، 61/212، 13/128، 70/60 و60/10 گرم در متر مربع پیش‌بینی شد. همچنین، دستیابی به زیست‌توده گندم‌ در حدود 750 گرم در متر مربع با کاربرد 265 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به همراه 80/0 لیتر در هکتار علف‌کش و یا کاربرد 330 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با 72/0 لیتر در هکتار علف‌کش مقدور بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen fertilizer and mesosulfuron methyl + iodosulfuron methyl sodium + diflufenican + mefenpyr-diethyl herbicide doses on wheat competition with wild mustard and wild oat under dryland conditions

نویسندگان [English]

  • iman ahmadi 1
  • abdolmahdi bakhshandeh 2
  • hossain gharineh 3
  • syedata siadat 2
  • khalel alamisaeid 3
1 Ph.D. Candidate of Plant Production and Genetic Engineering, Faculty of Agriculture, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Professor of Plant Production and Genetic Engineering, Faculty of Agriculture, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Associate Professor of Plant Production and Genetic Engineering, Faculty of Agriculture, KhuzestanAgricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

In order to evaluate competition of wheat with wild mustard (Sinapis arvensis L.) and wild oat (Avena ludoviciana Durieu) to nitrogen and herbicide, a field experiment was conducted as split plots in a randomized complete block design with four replications at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Nitrogen fertilizer included in five levels of 0, 45, 90, 180 and 330 kg ha-1 of urea was considered as main plots and herbicide dose of Othello OD (mesosulfuron methyl + iodosulfuron methyl sodium + diflufenican + mefenpyr-diethyl) in six levels of (0, 20, 40, 60, 80 and 100 % the recommended dose (1.6 L ha-1 the recommended dose)) was considered as sub plots. The results showed that weed and wheat biomass response to herbicide doses were followed by response and sigmoid dosage models, which with increasing of nitrogen fertilizer application, those models were developed. Based on the prediction of the combined model, weed boimass with half of the recommend dose of Othello OD herbicide, and by applying 0, 45 ,90,180 ,230 and 330 kg ha-1 of nitrogen was estimated 105/69, 182/71, 212/61, 128/13, 60/70 and 10/60 g m-2, respectively. Also, 750 g m-2 of wheat biomass, was recorded by 265 kg ha-1 of nitrogen fertilizer with 0/80 L ha-1 herbicide dose, and/or by applying of 330 kg ha-1 of nitrogen fertilizer and 0/72 L ha-1 herbicide dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive ability
  • Weed Biomass
  • dual purpose herbicide
  • nitrogen