نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران (IDAJ) - مقالات آماده انتشار