موضوعات = گیاهان زراعی دیم
تعداد مقالات: 46
29. برهمکنش همزیستی میکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه گندم دیم در شرایط متغیر بارش انتهای فصل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 203-224

محمود مظلومی ممیندی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان


31. تاثیر زمان کشت و تداخل علف‌های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-155

احسان فتحی؛ ایرج طهماسبی؛ نسرین تیموری


34. مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-133

عبدالمحمد محنت کش؛ شمس الله ایوبی؛ احمد جلالیان؛ امیر احمد دهقانی


35. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-169

صبا کوکب صومعه سفلی؛ حمید حاتمی ملکی؛ خشنود علیزاده؛ مهدی رحیمی


36. اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-85

محمد حسین سدری؛ احمد گلچین؛ ولی فیضی اصل؛ عادل سی و سه مرده


38. بررسی تنوع ژنتیکی جذب و تجمع فسفر و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های جو در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-61

جلال حامدی قولقاسم؛ بهزاد صادق زاده؛ ناصر محبعلی پور


40. بررسی امکان کشت پاییزه ارقام جدید آفتابگردان در شرایط دیم گنبد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 189-210

عراز محمد نوری راد دوجی؛ فرامرز سیدی؛ محمد نعمتی


41. بررسی تأثیر مصرف کود آغازگر و محلول‌پاشی نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 211-220

هادی خرسندی؛ غلامرضا ولی زاده اوصالو؛ داود صادق زاده اهری؛ یداله فرایدی


42. نقش عنصر روی در بهبود تولید گندم نان و دوروم در شرایط دیم سردسیری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-162

بهزاد صادق زاده


44. انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت پاییزه از توده‌های محلی ماشک در شرایط دیم مراغه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-188

خشنود علیزاده؛ صادق شهبازی