موضوعات = گیاهان زراعی دیم
تعداد مقالات: 46
1. ارزیابی عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام تجاری و لاین‌های اصلاحی گندم دوروم در شرایط بی‌خاکورزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-76

رضا محمدی؛ رضا حق پرست؛ مهدی گراوندی؛ فرشید محمودی؛ خداداد یارکرمی؛ بهزاد شهسواری


2. تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های عدس از طریق بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-58

نادر اشرفی؛ حسین شهبازی؛ حسین مصطفائی؛ محمد ضعیفی زاده


4. گیاهان علوفه‌ای یکساله در شرایط دیم - مقاله مروری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-113

خشنود علیزاده


6. گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود سفید (.Cicer arietinum L) در کشت انتظاری با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-218

ابراهیم روحی؛ پیام پزشکپور؛ شهریار فاتحی


7. شناسایی QTL‌های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو در دو رژیم آبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 189-202

معروف خلیلی؛ مصطفی ریاحی اوغانی؛ محمد علی ابراهیمی


8. اثر فاصله خطوط کشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم عدس در شرایط سردسیر دیم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-141

سیده سودابه شبیری؛ هادی خرسندی؛ مسعود کامل


11. اثرات میزان‌های مختلف مصرف کود نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دیم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-31

طهماسب حسین پور؛ مهناز رحمتی؛ علی احمدی؛ جهانبخش دولتشاه


12. ارزیابی انواع کشت مخلوط ماشک داسی کارپا و جو پاییزه تحت شرایط دیم سردسیر مهاباد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

محمود پوریوسف میاندوآب؛ خشنود علیزاده


13. الگو و کارایی مصرف انرژی تولید گندم دیم به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-46

رستم فتحی؛ فرهاد امجدپور؛ احمد کوچک زاده؛ امیر عزیزپناه


14. بررسی پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم شهرستان ایلام

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-78

احسان اله زیدعلی؛ یاسر علی زداه؛ روح اله مرادی


15. تاثیر کود زیستی مایکوریزا (Funneliformis mosseae) و رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum) دیم در ارومیه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-62

ناصر خدایار یگانه؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان؛ ناصر جعفرزاده


16. تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-228

فهیمه شکرانی؛ جلال جلیلیان؛ علیرضا پیرزاد؛ اسماعیل رضائی چیانه


19. بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-164

مریم دلفانی؛ علی حاتمی؛ سید سعید پورداد؛ زهرا طهماسبی؛ فرشید فتاح نیا؛ محمدرضا جهانسوز


21. ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-208

مرضیه معتمدی؛ عیدی بازگیر؛ مهدی نصر اصفهانی؛ مصطفی درویش نیا


23. جذب فسفر و عملکرد ژنوتیپ‌ها و ارقام جو در سطوح مختلف فسفر تحت شرایط دیم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-66

غلامرضا ولیزاده؛ بهـزاد صادق زاده؛ جلیل اصغری میدانی


25. بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-138

معروف خلیلی؛ فهیمه جواهری کاشانی؛ محمد علی ابراهیمی