نویسنده = محمد علی ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی QTL‌های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو در دو رژیم آبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 189-202

معروف خلیلی؛ مصطفی ریاحی اوغانی؛ محمد علی ابراهیمی